ปรีชา เถาทอง

Preecha-1s

ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง

เกิด 2491 ศาสตราจารย์ / ศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) 2552 

ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม 2522   ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศ.ม. สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Dip. in Drawing Accademia di Belle Arti ณ ประเทศอิตาลี

ปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินอาวุโสอีกท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีผลงานการแสดงผลงานในนิทรรศการเดี่ยว และกลุ่มมากมาย อาทิ ในปี 2551 – 2554 : นิทรรศการ “กรุงเทพฯ 226 ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมืองสู่กรุงเทพฯ ในฝัน” นิทรรศการ “บนเส้นทางทั้ง ๓” นิทรรศการ “ ฝันถึงสันติภาพ : ศิลปะไทยร่วมสมัยในยุคขัดแย้ง” นิทรรศการ “พิมพ์จากอดีต : ริมรอบขอบอาณาจักสุโขทัย” นิทรรศการ “วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี” และร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ อาทิเช่น ในปี 2554 : นิทรรศการ “100ปี ศิลป์รำลึก ครูประกิต (จิตร) บัวบุศย์” และนิทรรศการ “โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย (วิจิตรศิลป์-สินไทย)” นอกจากนี้ ทำการเขียนพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพระราชกรณียกิจ โครงการออกแบบสร้างสรรค์จิตรกรรมเทิดพระเกียรติ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวาระ 84 พระชันษา จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ International Arts Festival Workshop in Thailand และได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะ และเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรมในระดับประเทศอีกมากมาย

 

 

preecha-w01s

 

preecha-w02s

 

preecha-w09s

 

preecha-w10s

 

preecha-w16s

 

preecha-w17s